Forsiden

als-veteranklub.dk

 

         

Generalforsamling 2010

 

Mandag d. 22. februar 2010 blev der budt velkommen af formanden til ordinær generalforsamling i

Als-veteranklub.dk

 

Der var 41 mennesker denne aften og klubben bød på kaffe og småkager.

 

   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Der blev præsenteret en kort dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent.  
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af regnskab.
  4. Fremlæggelse af det kommende års budget.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleant.
  6. Sponsor og arrangementsudvalg.
  7. Eventuelt. 

Der blev desuden oplyst at der ikke var kommet forslag fra medlemmer til optagelse på dagsordenen..!

 

Der blev mindet om at det kun var de medlemmer der havde betalt kontingent for året 2010 som var stemmeberettiget!

Men kassereren Ole tog flittigt imod betaling.

 

Punkt 1. - Valg af dirigent.

 

Bestyrelsen foreslog Iver Clausen, som blev godkendt..! 

 

Indbydelsen blev udsendt d. 21. januar og dermed mindst 4 uger før.

Der blev oplyst at vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpelt stemmeflertal. Afstemningen på generalforsamlingen sker normalt ved håndsoprækning, såfremt skriftlig afstemning ikke er krævet af dirigenten eller mindst 3 medlemmer.

 

                       

 

Punkt 2. – Formand Thomas Nielsen’s beretning om året 2009.

 

2009 har jo været Als-veteranklub´s andet år, hvor bestyrelsen har prøvet at pejle sig ind på hvad man ønsker og forventer af klubben. Det er jo stadig en ny klub og vi som bestyrelse har stadigt meget at lære og kan kun opfordre vore medlemmer til at komme frem med ris, ros og frem for alt ønsker og ideer.

Vi er blandt andet blevet gjort opmærksomme på at der ikke kommer nok nyt på hjemmesiden..! Dette har Poul og jeg taget til os og prøver at opdatere noget mere og oftere, men vi vil også have nogle tilbagemeldinger, historier og nyheder fra jer medlemmer så det ikke altid kun er os det drejer sig om..!

 

Efter som vi til den stiftende generalforsamling snakkede om at hvis vi blev omkring de 40 medlemmer og vi i det første år allerede nåede op på 67 og nu i det andet år knap rundede de 100 så må dette vel betegnes som succes og at vi havde ret i at der manglede en klub i området. Selvfølgelig har det meget at sige med at vi har et billigt kontingent og nogle nok benytter sig af dette kun for at få adgang til en veteranforsikring men derfor er de alligevel fuldt gyldige medlemmer og altid velkomne til vore arrangementer! Det var jo også grundtanken at det skulle være en klub for alle..!

 

                              

        Iver                                                                           Thomas              

 

Jeg syntes selv at vi har lavet nogle gode arrangementer i årets løb og mener da også der generelt har været god opbakning om dem. Både til vore vinteraftner en gang i måneden i Hønsehuset og til de udflugter vi har haft sommeren over. Vi har jo også haft det rigtigt hyggeligt, som for eksempel vores tur over til Strøjersamlingen, og ikke at forglemme vort eget træf i august.

Vore træf nede ved Sønderborg Slot har nu heller ikke været så tosset, selvfølgelig har der været aftener hvor det har været koldt og småregnet, men i det store hele har der da været mange folk, turister og lokale nede for at kigge. Det har da også vakt interesse for nye medlemmer.

 

Kontingent forbliver det samme og vore træf nede ved Sønderborg Slot fortsætter men ændres tilbage til at vi igen bliver holdende men det er selvfølgelig frivilligt om man vil køre en aftentur eller blive.

Sker der noget bliver der sendt nyhedsbreve ud eller det annonceres på hjemmesiden. Vi har jo nu også fået muligheden for at sende SMS for korte beskeder med eventuelle ændringer eller nyheder med kort varsel.  

Vi har fået en invitation til den 16. marts til at være med til at danne et sønderjysk samarbejde, blandt andet med Tønder veteranklub og vestjysk veteranklub. Det er ikke noget med at klubberne skal slås sammen men at vi kan trække på hinandens erfaringer og måske arrangere noget i fællesskab.    

 

Jeg vil gerne gøre opmærksom på et par af de vigtigste datoer, som også kan ses i arrangementskalenderen på hjemmesiden.

Lørdag d. 5. juni er der igen officiel veterankøredag hvor klubben igen vil arrangere en tur. 

Lørdag d. 29. maj er der igen Gråsten Oldtimerløb hvor klubben igen arrangerer fælleskørsel fra Sønderborg Slot.

Lørdag d. 21. august holder klubben sit eget træf og stumpemarked igen.

 

Til sidst vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for godt samarbejde og de hyggelige stunder men især tak til Egon for at lægge Hønsehuset og gården til vore arrangementer, tak til vore sponsorer for deres støtte, sidst men ikke mindst, tak til medlemmerne for deres opbakning… Tak.

 

Der blev efterfølgende kommenteret at et sønderjysk samarbejde var en god ide.

 

Punkt 3. – Regnskab

 

Regnskabet blev fremlagt af kassereren Ole Nielsen og godkendt..!

 

                          

          Ole                                                                    4 fra bestyrelsen: Thomas, Iver, Ole og Emil

 

Punkt 4. – Budget

 

Budgettet blev også fremlagt af kassereren og godkendt..!

 

Punkt 5. - Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleant.

 

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:

 

Formand – Thomas Nielsen, modtog genvalg.

Sekretær – Emil Uhlmann, modtog genvalg.

Bestyrelsesmedlem – Poul Matthiesen, modtog genvalg. 

Suppleant – Iver Clausen, modtog genvalg.

 

Der blev hørt om der var andre forslag til posterne og der blev med klapsalve angivet at genvalget blev godkendt.  

 

Punkt 6. - Sponsor- og arrangementsudvalg.

 

I året 2010 vil bestyrelsen gerne oprette to udvalg bestående af et bestyrelsesmedlem og 2-3 personer der i et sammenarbejde kan hjælpe med noget af det praktiske i klubben. Til dels også for at involvere klubbens medlemmer noget mere..!

Der er ikke tale om nogen fuldtidsstilling men måske nogle få timer om måneden …

 

Et sponsorudvalg som kan hjælpe med at finde såvel sponsorgaver som fonde hvor der kan søges om midler til arrangementer, for eksempel fra Danfoss og Tuborg fonden. Men også lidt opsøgende fodarbejde til lokale virksomheder som eksempelvis reservedelsforhandlere mm.

 

Et arrangementsudvalg som skal hjælpe med at finde på nye spændende udflugtsmål, træf, foredrag eller køreture i smukke landskaber og ikke mindst hjælpe med planlægningen og udførelsen heraf.

 

Der blev spurgt om der var flertal for at oprette disse to udvalg..? Håndsoprækning..! Og det blev godkendt..!

 

Der blev meddelt at man kunne tænke lidt over om man kunne være interesseret i at være med i et af disse udvalg og kontakte formanden ellers kom bestyrelsen og prikkede nogle på skulderen med lidt frivillig tvang J

 

Efterfølgende kom der to henvendelser, en til arrangement- og en til sponsorudvalget..!

 

Punkt 7. – Eventuelt. 

 

Der blev spurgt om spørgsmål eller foreslag!

 

Der blev spurgt om A og B medlemskaber og der blev redegjort for kun en aktiv medlemstype.

 

Poul Mathiesen opfordrede blandt andet folk til at skaffe flere medlemmer og til at komme med ideer til arrangementer og ture mm. Der blev dog kommenteret at man skulle passe på ikke at blive for store!

Motor Historik Samråd blev også nævnt til eventuelt emne for næste års generalforsamling!

 

 

 

Resten af aftenen gik med hyggelig snak og samvær..!

                                                                                                                                                                      

Tilbage til forsiden