Skip to main content

Vedtægter for Als-veteranklub.dk

§ 1. Klubbens navn. 

Klubbens navn er ”als-veteranklub.dk

Klubbens hjemsted er hvor klubbens sekretariat har adresse, subsidiært formandens adresse.

§ 2. Formål.

Klubbens formål er at medvirke til bevaring, restaurering og anvendelse af veteran køretøjer af teknisk og/eller historisk betydning og at fremme almenhedens kendskab og interesse, samtidig med at bedre myndighedernes forståelse herfor.

Formålet søges fremmet ved bl.a.:

- Erfaringsudveksling på møder og ved besøg hos firmaer, klubber, museum og privatpersoner.

- Deltagelse i løb, træf, udflugter, udstillinger og reklamefremstød.

- Afholdelse af løb og træf for veteranbiler og af stumpemarked.

Klubben vil arbejde for, at medlemmernes arbejde med veterankøretøjer vil foregå under hensyntagen til myndighedernes krav, forskrifter og de gældende miljølove.

Samarbejde søges også opnået gennem inden og udenlandske foreninger med samme formål og arbejde for gamle køretøjer bevares i så original og fin stand som muligt.

§ 3. Medlemskab.

Optagelse sker ved henvendelse til kassereren, subsidiært formanden.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

Ved optagelse betales der et medlemskontingent, der eventuelt er reduceret til den resterende del af kontingentperioden. Kontingentet gælder for alle på adressen hjemmeboende. Til klubbens medlems og køretøjs liste kan medlemmer aflevere data (gerne med billede) af eventuelle veterankøretøjer de ejer.

Det nye medlem får udleveret et eksemplar af foreningens vedtægter.

Specielle kontingentforhold:

Bestyrelsen kan enstemmigt udnævne æresmedlemmer, som er kontingent frie.

Udmeldelse kan kun ske til en 1. januar ved henvendelse til kasserer - inden regnskabsårets afslutning.

God opførsel: Klubbens medlemmer skal til enhver tid i deres færden optræde på en sådan måde, at klubbens formål og omdømme ikke skades.

Klubbens formand eller dennes stedfortræder kan påtale overtrædelse af ovennævnte regler og kan mægle i stridigheder mellem medlemmerne. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, der har handlet i strid med foreningens formål, men vedkommende kan indanke udelukkelsen for den efterfølgende generalforsamling.

§ 4. Regnskabet.

Regnskabsåret går fra den 1. januar og til den 31. december.

Klubben har en konto i et pengeinstitut hvor kontingent kan indbetales, kontonummer og anden relevant information oplyses af fungerende kasserer.

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentet.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 5. Bestyrelsen.

Foreningen ledes af en bestyrelse der består af en formand og 4 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen understøttes af 2 suppleanter. Valgbar er ethvert aktivt medlem og vælges for 2 år.

En bestyrelsesbeslutning har kun gyldighed, såfremt et simpelt flertal har stemt for denne.

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

§ 6. Generalforsamlinger.

Generalforsamlinger afholdes hvert år og skal annonceres senest 4 uger før.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab.

4. Valg af: a. Bestyrelsesmedlemmer

                  b. Suppleanter

                  c. Revisor

                  d. Revisor suppleant

5. Fremlæggelse af det kommende års budget og fastsættelse af kontingentet.

6. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne kan optages på dagsordenen under forudsætning af, at de har været formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpelt stemmeflertal. Afstemningen på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning, såfremt skriftlig afstemning ikke er krævet af dirigenten eller mindst 3 medlemmer. Stemmeret har kun de medlemmer, der har betalt kontingent.

Ekstraordinær generalforsamling: Kan ske på foranledning af bestyrelsen, eller en skriftlig erklæring herom, fremsat af mindst en fjerdedel af stemmeberettigede medlemmer, med angivelse af dagsordenen. Det er bestyrelsens pligt, at lade en sådan generalforsamling afholde senest seks uger efter, at begæringen er indgivet. 

Forslag om ændringer i vedtægter, såfremt man ønsker disse bliver behandlet på første kommende ordinære generalforsamling. Vedtægtsændringer kan også foreslås af bestyrelsen. For at en ændring lovligt kan vedtages kræves at et flertal af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringen.

§ 7. Møder og andre arrangementer.

Gæster kan medtages til foreningens møder og arrangementer, når intet andet er meddelt i forvejen af bestyrelsen. Fortæring ved møder o.l. betales af medlemmerne selv, når intet andet er meddelt.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at klub livet får et indhold af både faglig og social karakter, og endvidere lever op til vedtægternes formålsparagraf, jf. § 2.

§ 8. Opløsning.

Eventuelt forslag til foreningens opløsning skal forelægges for en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Til opløsningens vedtagelse kræves at mindst 3/4 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Vedtages opløsningen, kræves yderligere, at den vedtages med samme majoritet på en ny generalforsamling, der skal afholdes senest to måneder efter den første.

I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens aktiver overdrages et eller flere tekniske museer med interesse for veterankøretøjer. Lokalt eller regionalt beliggende institutioner har førsteprioritet. Generalforsamlingen afgør, hvem der skal modtage aktiverne.

Klubben blev på initiativ af Thomas Nielsen, Ole Nielsen og Egon Kellman startet den 5. juni 2007.

Der blev indkaldt til stiftende generalforsamling den 23. oktober 2007 hvor vedtægterne blev godkendt.